Оснивање и историјат развоја

Стуб нисконапонске мреже

Самостално електродистрибутивно предузеће Електро Добој са статусом правног лица почело је са радом 1. априла 1977. године као Радна организација за дистрибуцију електричне енергије Електро Добој која је пословала у саставу "СОУР-а за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије" Електропривреде Босне и Херцеговине.

Рјешењем Основног суда удруженог рада број У/И-372/90 од 31. јула 1990. године основано је Електродистрибутивно предузеће у друштвеној својини "Електро Добој" са сједиштем у Добоју.

Основни суд у Добоју је 18. јуна 1993. године донио Рјешење број У/И-292/93 којим је промијењен назив фирме у Електродистрибутивно предузеће у друштвеној својини "Електро Добој" са п.о.

Основни суд у Добоју је 14. фебруара 1994. године донио Рјешење број У/И-86/94 којим је промијењен назив фирме у Јавно предузеће "Електропривреда" Републике Српске, Електропривредно предузеће "Електро Добој" са п.о.

Основни суд у Добоју је 16. маја 1996. године донио Рјешење број У/И-412/96 којим је промијењен назив фирме у ЈМДП "Електропривреда" Републике Српске са п.о., Зависно државно предузеће "Електродистрибуција" Добој са п.о.

Далековод у сумрак

Промјена назива извршена је Рјешењем Основног суда у Добоју број У/И-69/98 од 6. фебруара 1998. године по којем је назив предузећа промијењен у ЈМДП Електропривреда Републике Српске, Зависно државно предузеће ЕЛЕКТРОДОБОЈ са п.о. Добој, а у складу са одлуком о оснивању број 01-18-9/92 од 19. августа 1992. године донесене од стране ЈП Електропривреда Републике Српске. У складу са наведеним Рјешењем предузеће је регистровано за обављање сљедећих дјелатности: производњу опреме за дистрибуцију електричне енергије, производњу сијалица и уређаја за освјетљивање, дистрибуцију електричне енергије, грубе грађевинске радове и специфичне радове у нискоградњи, монтажу кровних конструкција, постављање електричних инсталација и опреме, одржавање и оправку моторних возила и остале послове у складу са наведеним Рјешењем.

Рјешењем Основног суда Бања Лука број У/I-129/2005 од 19. септембра 2005. године извршена је статусна промјена којом је извршена промјена облика организовања гдjе је предузеће Електро Добој, као Јавно предузеће, прешло у акционарско друштво.