Цјеновник услуга

Цјеновник услуга ЗП "Електро Добој" а.д. Добој

Редни број Назив услуге Цијена (КМ) ПДВ (17%) Укупно (КМ)
1. Издавање сагласности на локацију (за све објекте) не наплаћује се
2. Издавање рјешења о електроенергетској сагласности
2.1 Домаћинства (породични стамбени објекти) 30,00 5,10 35,10
2.2 Јавна расвјета 30,00 5,10 35,10
2.3 Остала потрошња на НН 50,00 8,50 58,50
2.4 Стамбени објекти за колективно становање и стамбено – пословни објекти 80,00 13,60 93,60
2.5 Остала потрошња на СН 80,00 13,60 93,60
2.6 Производни објекти (мале електране) 100,00 17,00 117,00
3. Издавање рјешења о електроенергетској сагласности за привремене објекте и градилишта
3.1 Привремени објекти 30,00 5,10 35,10
3.2 Градилишта 50,00 8,50 58,50
4. Израда и издавање декларације о прикључку укључена у накнаду за прикључење
5. Регистрација (пријава) купца и увођење у евиденцију
5.1 Домаћинства, заједничка потрошња или јавна расвјета не наплаћује се
5.1 Остала потрошња на НН и СН, привремени објекти и градилишта не наплаћује се
6. Израда пројекта прикључка
6.1 Израда пројекта стандардног прикључка укључена у накнаду за прикључење
6.2 Израда пројекта нестандардног прикључка на ниском напону укључена у накнаду за прикључење
6.3 Израда пројекта нестандардног прикључка на средњем напону 3% од предрачунске вриједности прикључка (укључује се у накнаду за прикључење)
7. Рјешавање имовинско - правних односа на траси прикључног вода у случају нестандардног прикључења објекта купца стварни трошкови се укључују у накнаду за изградњу нестандардног прикључног вода
8. Привремено прикључење објекта за колективно становање и објеката купаца из категорије остала потрошња на средњем напону, ради испитивања исправности инсталација или пробног рада 100,00 17,00 117,00
9. Одјава мјерног мјеста (све категорије купаца) не наплаћује се
10. Препис документа 10,00 1,70 11,70
11. Трошкови искључења, односно укључења на стубу, кровном носачу или НН ормару на захтјев крајњег купца због радова на објекту (монофазни или трофазни прикључак) 30,00 5,10 35,10
12. Трошкови искључења и поновног укључења због непоштовања Уговора о снабдијевању
12.1 Домаћинства 30,00 5,10 35,10
12.2 Остала потрошња 40,00 6,80 46,80
13. Системска замјена мјерних уређаја код регистрованих купаца због баждарења у законском року (укључујући и баждарење) не наплаћује се
14. Замјена мјерног уређаја и провјера његове исправности на захтјев купца електричне енергије *
14.1 Замјена и баждарење директног бројила 40,00 6,80 46,80
14.2 Замјена и баждарење мјерне гарнитуре 100,00 17,00 117,00
14.3 Замјена и баждарење уклопног сата 35,00 5,95 40,95
15. Провјера исправности и баждарење мјерног уређаја
15.1 Монофазно једнотарифно бројило 20,00 3,40 23,40
15.2 Монофазно двотарифно бројило 24,00 4,08 28,08
15.3 Трофазно једнотарифно бројило 30,00 5,10 35,10
15.4 Трофазно двотарифно бројило 35,00 5,95 40,95
15.5 Трофазно трансформаторско бројило 60,00 10,20 70,20
15.6 Трофазно вишетарифно бројило са максиграфом 80,00 13,60 93,60
15.7 Уклопни сат 25,00 4,25 29,25
16. Измјештање електроенергетских објеката на посједу купца на захтјев купца према стварним трошковима, у складу са техничким рјешењем које пропише дистрибутер и уколико за то постоје услови
17. Промјена имена купца (по рјешењу органа, споразумно са претходним купцем, ради насљеђивања или другог документованог разлога) - пререгистрација не наплаћује се
18. Поновна пријава купца одјављиваног на лични захтјев 10,00 1,70 11,70
19. Промјена тарифне групе или категорије потрошње (једном у 12 мјесеци) не наплаћује се
20. Издавање копије рачуна за утрошену електричну енергију не наплаћује се
21. Контрола квалитета напона по приговору купца не наплаћује се
* Уколико се замјена и провјера исправности мјерног уређаја врши на захтјев купца, трошкове сноси:
  • крајњи купац - уколико се испитивањем установи да је мјерни уређај исправан
  • дистрибутер - уколико се испитивањем установи да је мјерни уређај неисправан.

Бројеви трансакционих рачуна за уплате услуга ЗП "Електро Добој" а.д. Добој

Редни број Назив банке Број рачуна
1. UNICREDIT BANK A.D. 551-004-00009704-64
2. PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK AD 554-006-00000595-88
3. NOVA BANKA AD 555-008-05034773-50
4. NLB RAZVOJNA BANKA AD 562-005-00000150-91
5. SBERBANK AD 567-543-10005156-21