Позив за 52. ванредну сједницу Скупштине акционара

Педесет друга ванредна сједница Скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој одржаће се дана 2.10.2023. године (понедјељак) у сали за састанке МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, улица Николе Пашића 77. у Добоју, са почетком у 11,00 часова.

На основу члана 268. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/08 и 58/09), члана 272. став 4. Закона о измјенама и допунама Закона привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број 100/11) и члана 44. тачка 4. Статута МХ „ЕРС” МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, Надзорни одбор

С А З И В А
Педесет другу сједницу Скупштине акционара
МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој


Педесет друга ванредна сједница Скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој одржаће се дана 2.10.2023. године (понедјељак) у сали за састанке МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, улица Николе Пашића 77. у Добоју, са почетком у 11,00 часова.
За сједницу се предлаже сљедећи:
Дневни ред:

1. Именовање радних тијела (предсједника, записничара, овјеривача записника и комисије за гласање)

2. Разматрање и усвајање записника са 51. ванредне сједнице скупштине акционара

3. Доношење одлуке о расписивању Јавног позива за уступање Уговора о концесији за изградњу МХЕ „Цијевна 3“ на ријеци Босни

4. Доношење одлуке о повећању основног капитала новчаним улогом у ХЕ „Пакленица и Цијевна 3“ д.о.о. Добој

5. Доношење одлуке о повећању основног капитала неновчаним улогом у ХЕ „Пакленица и Цијевна 3“ д.о.о. Добој

6. Доношење одлуке о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу број ОПУ-465/2011 од 13.05.2011. године

7. Разматрање приједлога Статута ХЕ „Пакленица и Цијевна 3“ д.о.о. Добој и давање претходне сагласности за доношење Статута

8. Разматрање приједлога Надзорног одбора ХЕ „Пакленица и Цијевна 3“ д.о.о. Добој Скупштини акционара ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за давање приједлога Скупштини акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње

9. Разно

У случају да се 52. ванредна сједница скупштине акционара не одржи дана 2.10.2023. године, поновљена скупштина акционара одржаће се дана 9.10.2023. године, у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.
Право да учествују у раду скупштине имају сви акционари, лично или заступани по пуномоћницима.
Пуномоћ за заступање акционара мора бити овјерена код надлежног органа или овлашћеног лица.
Припремљени материјал по предложеном дневном реду може се ставити на увид заинтересованим акционарима сваког радног дана од дана објављивања овог позива до одржавања скупштине, у термину од 8,00 до 14,00 часова у пословним просторијама Предузећа.
Материјал за сједницу скупштине акционара можете погледати на интернет страници www.elektrodoboj.net.
Право учешћа и право гласа на скупштини имају акционари регистровани у Централном регистру хартија од вриједности на десети дан прије дана одржавања скупштине акционара, односно 22.09.2023. године.
Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника или гласањем писменим путем учествују у раду скупштине акционара.


У Добоју, 15.09.2023. године Предсједник Надзорног одбора
Број: НО-9611/23 Др Љубиша Лукић, с.р.