Позив за ванредну сједницу Скупштине акционара

39. вандредна сједница Скупштине акционара заказана за четвртак, 27. фебруар 2020. године

На основу члана 268. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број 127/08 и 58/09), члана 272. став 4. Закона о измјенама и допунама Закона привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број 100/11) и члана 44. тачка 4. Статута МХ „ЕРС” МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, Надзорни одбор

С А З И В А

Тридесет девету ванредну сједницу Скупштине акционара

МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој

Тридесет девета ванредна сједница Скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој одржаће се дана 27.02.2020. године (четвртак) у сали за састанке МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, улица Николе Пашића 77. у Добоју, са почетком у 11,00 часова.

За сједницу се предлаже сљедећи:

Дневни ред:

1. Именовање радних тијела (предсједника, записничара, овјеривача записника и комисије за гласање)

2. Разматрање и усвајање записника са 38. годишње сједнице Скупштине акционара

3. Разматрање и усвајање Извјештајa Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за период 01.01-31.12.2018. године

4. Разматрање и усвајање Акционог плана по Извјештају о проведеној финансијској ревизији МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за период 01.01-31.12.2018. године од Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске

5. Доношење одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој

6. Доношење одлуке о именовању члана Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој

7. Доношење:

- Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање два члана Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој испред МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, односно три (3) члана ако акционари који имају мањински удио у акцијама Предузећа не искористе своје право за избор једног члана у Надзорном одбору, до истека пријаве на конкурс

- Одлуке о именовању Комисије за избор чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој испред МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука

- Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање два члана Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој испред МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, односно три (3) члана ако акционари који имају мањински удио у акцијама Предузећа не искористе своје право за избор једног члана у Надзорном одбору, до истека пријаве на конкурс

8. Разно

У случају да се 39. ванредна сједница Скупштине акционара не одржи дана 27.02.2020. године, поновљена Скупштина акционара одржаће се дана 05.03.2020. године, у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Право да учествују у раду скупштине имају сви акционари, лично или заступани по пуномоћницима. Пуномоћ за заступање акционара мора бити овјерена код надлежног органа или овлашћеног лица.

Припремљени материјал по предложеном дневном реду може се ставити на увид заинтересованим акционарима сваког радног дана од дана објављивања овог позива до одржавања скупштине, у термину од 8,00 до 14,00 часова у Стручној служби Предузећа.

Материјал за сједницу Скупштине акционара можете погледати на интернет страници www.elektrodoboj.net.

Право учешћа и право гласа на скупштини имају акционари регистровани у Централном регистру хартија од вриједности на десети дан прије дана одржавања Скупштине акционара, односно 17.2.2020. године.

Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника или гласањем писменим путем учествују у раду Скупштине акционара.

У Добоју, 31.01.2020. године

Број: НО-1093-1/20

Предсједник Надзорног одбора

Никола Крагуљ, с.р.