Одлука о измјени цијене електричне енергије резервног снабдијевања

Обавјештење о измјени цијене енергије резервног снабдијевања

МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње

ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој

Надзорни одбор

Број: НО-17706/18

Датум: 27.12.2018. године

На основу члана 44. Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој и члана 6. Пословника о раду Надзорног одбора, на Приједлог Управе Матичног предузећа број: 1.1/01-2209-1/18 од 21.12.2018. године, препоруке Одбора за ревизију Матичног предузећа број: ОР-XXXVI-14-1/18 од 21.12.2018. године и одлуке Надзорног одбора Матичног предузећа број: НО-XLIII-14-1/18 од 21.12.2018. године, Надзорни одбор у посебном поступку изван сједнице 27.12.2018. године, телефонским путем донио је:

О Д Л У К У

о измјени цијене електричне енергије резервног снабдијeвања

I

Цијена електричне енергије за квалификоване купце који по први пут користе услугу резервног снабдијевања, у току прва два мјесеца коришћења ове услуге, увећава се за 10% у односу на цијене електричне енергије за јавно снабдијевање.

Тарифни ставови за резервно снабдијевање купаца у Републици Српској, који по први пут користе услугу резервног снабдијевања, у току прва два мјесеца коришћења ове услуге, утврђују се на начин да се тарифни ставови за активну електричну енергију из става (1) овог члана, увећају за припадајуће тарифне ставове за коришћење дистрибутивне мреже за крајње купце на дистрибутивном нивоу у складу са одлукама РЕРС-а, односно припадајуће тарифе за коришћење преносне мреже, рад НОС-а БиХ-а и системску услугу за крајње купце на преносној мрежи у складу са важећим одлукама ДЕРК-а.

Тарифни ставови за резервно снабдијевање купаца који по први пут користе услугу резервног снабдијевања, у току прва два мјесеца коришћења ове услуге, дати су Табелом 1.

(НАПОМЕНА: Табела 1) Тарифни ставови за резервно снабдијевање у току прва два мјесеца коришћења услуге, налази се у документу ''Одлука о измјени цијене електричне енергије резервног снабдијeвања'' који можете преузети на сајту Електро Добоја у секцији Тарифни ставови/Одлуке и рјешења (http://www.elektrodoboj.net/PoslovniKorisnici/TarifniSistem.aspx)

Цијена услуге снабдијевања која се исказује по мјерном мјесту крајњег купца, износи 2,48 КМ/мјерном мјесту мјесечно.

II

Цијена електричне енергије за квалификоване купце који користе услугу резервног снабдијевања увећава се за 20% у односу на цијене електричне енергије за јавно снабдијевање.

Тарифни ставови за резервно снабдијевање крајњих купаца у Републици Српској, утврђују се на начин да се тарифни ставови за активну електричну енергију из става (1) овог члана, увећају за припадајуће тарифне ставове за коришћење дистрибутивне мреже за крајње купце на дистрибутивном нивоу у складу са одлукама РЕРС-а, односно припадајуће

тарифе за коришћење преносне мреже, рад НОС-а БиХ-а и системску услугу за крајње купце на преносној мрежи у складу са важећим одлукама ДЕРК-а.

Тарифни ставови за резервно снабдијевање крајњих купаца у Републици Српској дати су Табелом 2.

(НАПОМЕНА: Табела 2) Тарифни ставови за резервно снабдијевање крајњих купаца у Републици Српској, налази се у документу ''Одлука о измјени цијене електричне енергије резервног снабдијeвања'' који можете преузети на сајту Електро Добоја у секцији Тарифни ставови/Одлуке и рјешења (http://www.elektrodoboj.net/PoslovniKorisnici/TarifniSistem.aspx)

Цијена услуге снабдијевања која се исказује по мјерном мјесту крајњег купца, износи 2,48 КМ/мјерном мјесту мјесечно.

III

Цијена електричне енергије за квалификоване купце, који имају право да се снабдијевају код резервног снабдјевача, једнака је за све квалификоване купце исте категорије потрошње и тарифне групе у Републици Српској.

IV

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 01.02.2019. године.

Предсједник Надзорног одбора

Никола Крагуљ