Одлука о измјени цијена електричне енергије резервног снабдијевања

Обавјештење о измјени цијена резервног снабдијевања за купце из категорије потрошње 110 kV

МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње

ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој

Добој, 18.12.2018. године

Број: 17224/2018

На основу члана 44. Статута МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, и члана 6. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор у посебном поступку изван сједнице 18.12.2018. године, телефонским путем донио је:

О Д Л У К У

о измјени цијена електричне енергије резервног снабдијeвања

Члан 1.

Доноси се одлука о измјени цијена електричне енергије резервног снабдијевања за купце из категорије потрошње 110 kV, како слиједи:

(НАПОМЕНА: Табела 1) Тарифни ставови за резервно снабдијевање крајњих купаца на 110 kV, налази се у документу ''Одлука о измјени цијене електричне енергије резервног снабдијeвања из категорије потрошње 110 kV'' који можете преузети на сајту Електро Добоја у секцији Тарифни ставови/Одлуке и рјешења (http://www.elektrodoboj.net/PoslovniKorisnici/TarifniSistem.aspx)

Цијена услуге снабдијевања која се исказује по мјерном мјесту крајњег купца се не мијења.

Члан 2.

Цијена електричне енергије купаца из категорије потрошње на 35 kV и 10 kV напону се не мијења.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 01.12.2018. године.

Предсједник Надзорног одбора

Никола Крагуљ