Одлука o висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора

Обавјештење о измијењеној висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

На основу члана 28. став (1) и став (2) Закона о енергетици (Службени гласник Републике Српске, број 49/09), на основу члана 30. и члана 31. Закона о обновљивим изворима енергије и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13, 79/15 и 26/19), члана 36. став (2) Закона о електричној енергији (Службени гласник Републике Српске, број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10 и 107/19) и члана 33. став 1. тачка в) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10), уз сагласност Владе Републике Српске, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 159. редовној сједници, одржаној 12. новембра 2020. године, у Требињу, донијела је

ОДЛУКУ

o висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

I

Овом одлуком утврђујe се висина јединичне накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у складу са одредбама Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији и Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији.

II

Накнадом из тачке I ове одлуке обезбјеђују се средства за исплату премија произвођачима електричне енергије који остварују право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени и право на премију, средства потребна за покривање дијела трошкова балансирања производних постројења која раде у систему подстицања, средства потребна за функционисање Оператора система подстицаја и средства за Фонд за заштиту животне средине и енергетске ефикасности.

III

Јединичнa накнада из тачке I ове одлуке се утврђује у висини од 0,0064 KM/kWh и не садржи порез на додату вриједност, а примјењиваће се почев од 1. јануара 2021. године.

IV

Накнада за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији се зарачунава сваком крајњем купцу у Републици Српској у износу који је једнак производу јединичне накнаде из тачке III ове одлуке и преузете активне електричне енергије и исказује се као посебна ставка на рачуну крајњег купца.

V

Јединична накнада из тачке III ове одлуке преиспитује се и усклађује на начин и у роковима прописаним одредбама члана 56. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији.

VI

Почетком примјене ове одлуке престаје да важи Одлука о висина накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 120/18).

VII

Диспозитив ове одлуке се објављује у Службеном гласнику Републике Српске.

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) утврдила је, на 157. редовној сједници, одржаној 22. октобра 2020. године, утврдила Нацрт Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији на основу одредби члана 30. став (4) Закона о обновљивим изворима енергије (Службени гласник Републике Српске број 39/13, 108/13, 79/15 и 26/19) – у даљем тексту: Закон, којим је прописано да висину накнаде утврђује одлуком Регулаторна комисија, уз сагласност Владе Републике Српске. Такође, наведеним чланом и чланом 31. Закона прописан је начин прикупљања средстава потребних за функционисање система подстицаја и намјена прикупљених средстава. Средства за подстицање производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора и у ефикасној когенерацији обезбјеђују се кроз накнаду за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији.

Регулаторна комисија је, на истој редовној сједници, донијела и Закључак број 01-416-1/20/Р-157-265 о одржавању опште расправе о Нацрту Одлуке и издала Обавјештење за јавност које је објављено на интернет страници Регулаторне комисије и у новинама Глас Српске. Јавна расправа је одржана 3. новембра 2020. године. Након спроведене процедуре јавног разматрања овог документа, a на основу Извјештаја водитеља поступка, Регулаторна комисија донијела је Одлуку о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и ефикасне когенерације како је дато у диспозитиву ове одлуке.

Члановима 55. и 56. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14, 43/16 и 29/19) (у даљем тексту: Правилник о подстицању), прописан је систем прикупљања средстава за исплату премија, обрачун потребног износа накнаде за обновљиве изворе, те начин периодичног поравнања накнада.

Накнаду за обновљиве изворе и ефикасну когенерацију обрачунава и наплаћује снабдјевач крајњих купаца и приказује као посебну ставку на рачуну. Накнаду за обновљиве изворе и ефикасну когенерацију плаћа и квалификовани купац који, у складу са дозволом Државне регулаторне комисије за електричну енергију, купује електричну енергију за властите потребе самостално на иностраном тржишту.

Регулаторна комисија утврђује потребни износ накнаде за обновљиве изворе и ефикасну когенерацију, а на основу утврђених гарантованих откупних цијена и премија, одобрених трошкова за рад Оператора система подстицаја, планираних трошкова балансирања, планиране производње из обновљивих извора и когенеративних постројења, референтних велепродајних цијена, остварене разлике између укупно обрачунатих накнада и исплаћених премија у претходној години, износа средстава (10% од прикупљене накнаде) за Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност (у даљем тексту: Фонд), те планиране потрошње крајњих купаца у Републици Српској.

Улазни параметри за утврђивање јединичне накнаде у висини од 0,0064 KM/kWh су: средства у износу од 35.783.038 КМ потребна за исплату премија за подстицање планиране годишње производње електричне енергије из обновљивих извора енергије у количини од 460.077.434 kWh, средства за рад Оператора система подстицаја у износу од 319.077 КМ, средства у износу од 1.156.539 КМ, планирана за покривање дијела трошкова балансирања производних постројења која раде у систему подстицаја, која се у складу са чланом 31. став (1), тачка б) Закона исплаћују из прикупљене накнаде, а која је Оператор система подстицаја исказао у захтјеву као планску величину, средства за Фонд од 2.407.191 КМ, планирана потрошња крајњих купаца у Републици Српској за 2021. годину од 3.748.787.667 kWh, те процијењени преостали износ средстава из претходног периода од 15.593.938 КМ. Преостала средства су обрачуната као разлика између прихода односно износа обрачунатог кроз фактурисане накнаде крајњим купцима у текућој години и износа осталих прихода и расхода односно преосталих средстава из претходне године и исплата на име премија произвођачима који су у систему подстицаја, исплата на име Оператора система подстицаја, исплата на име Фонда и исплата на име покривања трошкова балансирања.

Код обрачуна преосталих средстава из претходног периода, с обзиром да се у моменту обрачуна накнаде није располагало са подацима о остварењу за четири посљедња мјесеца 2020. године, било је неопходно извршити процјену средстава која ће бити обрачуната и утрошена до краја године. Процјена је извршена на основу планиране производње произвођача који су остварили право на подстицај или имају прелиминарно право на подстицај и планирају почети са радом до краја 2020. године, процијењене потрошње крајњих купаца, висине накнаде за 2020. годину, планираног износа потребног за функционисање Оператора система подстицаја и обрачунатих средстава за Фонд и процијењеног износа средстава за покривање дијела трошкова балансирања. Приликом обрачуна потребних средстава за 2021. годину, у складу са чланом 55. Правилника о подстицању, од укупно планираних потребних средства за 2021. годину у износу од 37.258.654 КМ (премија+ОСП+трошак балансирања), одузет je процијењени износ обрачунатих, а неутрошених средстава из претходног периода у износу од 15.593.938 КМ. На овај начин је утврђен укупан износ од 21.664.716 КМ на који су додата средства за Фонд, планирана у складу са Законом, у износу од 2.407.191 КМ, те су добијена укупна средства која је потребно прикупити кроз накнаду у 2021. години у износу од 24.071.907 КМ.

Узимајући у обзир напријед наведене чињенице у погледу средстава потребних за функционисање система подстицаја у 2021. години и чињеницу да планирана нето потрошња крајњих купаца у Републици Српској за 2021. годину (Нацрт биланса) износи 3.748.787.667 kWh, јединична накнада је утврђена у износу од 0,0064 KM/kWh и примјењиваће се почев од 1. јануара 2021. године.

Планирана годишња производња електричне енергије процијењена је у износу од 460.077.434 kWh и односи се на планирану производњу у производним постројењима која су остварила право на подстицај, као и на планирану производњу у производним постројењима која су остварила прелиминарно право и чији је почетак рада планиран у 2020. години, узимајући у обзир укупне преостале количине утврђене Акционим планом за соларне електране. Ова процјена је рађена на бази претпоставке да је, на основу расположивих информација, у овом моменту, нереално очекивати да се у 2021. години оствари сва планирана производња за све технологије из Акционог плана Републике Српске за коришћење обновљивих извора енергије.

На ову одлуку сагласност даје Влада Републике Српске, како је то прописано одредбом члана 30. став 4. Закона о обновљивим изворима енергије и у ефикасној когенерацији.

Након прибављања сагласности Владе Републике Српске, одлука ће бити објављена у Службеном гласнику Републике Српске.

Број: 01-416-7/20/P-159-279

Датум: 12.11.2020. године

Требиње

Предсједник

Владислав Владичић